Facebook Twitter Linkedin YouTube VK Xing

متا گویا

در قسمت متاگویا شما در زبان های فارسی و انگلیسی و عربی میتوانید متن را به صوت گفتاری تبدیل کنید (نیاز به اینترنت). یعنی در این بخش شما در نرم افزار متن را وارد میکنید و این سرویس متن شما را به گفتار تبدیل میکند